สพป.ยโสธร เขต 2 จัดโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) เพื่อใช้เก็บข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะวิทยากร และ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2