สพป.สมุทรสาคร – ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร” และ “การจัดการศึกษา”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นาย สมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร” และ “การจัดการศึกษา” เพื่อให้ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาและการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ชั้น ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร