สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565 เป็นการมอบทุนต่อเนื่องประจำปี สำหรับนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 4,000 บาท และนักเรียนทุนเดิมที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วมีความประสงค์จะศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ ทุนละ 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 36 ทุน เป็นเงิน 216,000 บาท  ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด