สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเดิม ครั้งที่ 1/2565 พ.ศ.2565 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเรือนร่มเย็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในการนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด