สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ธัญญรัตน์  บัวพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  ณ ห้องประชุมจันทนี  สพป.ชลบุรี เขต 1