สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีมติเห็นชอบให้ 39 โรงเรียน เปิดชั้นเรียนอนุบาล 1

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  โดยมี นายเทียนชัย จูเจี่ย ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กศจ.พิษณุโลก ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอเนินมะปราง ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัด โดยมีโรงเรียนที่ขอเปิดชั้นเรียน จำนวน 39 โรงเรียน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทุกโรงเรียนเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2