สพป.สิงห์บุรี ประชุมชี้แจงการขอเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์)

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรี เพื่อชี้แจงการขอเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ซึ่งสพฐ.ปรับเปลี่ยนการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น (Set Zero) โดย สพป.สิงห์บุรี มีโรงเรียนที่ขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๙ โรงเรียน และ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีโรงเรียนที่รายงานขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๖ โรงเรียน