สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ได้แก่ นางบัวพันธ์ แทบทาม ผู้อำนวยการกฎหมายและคดี นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน การให้โอวาท ร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ครูใหญ่ได้กล่าวถุึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยขอความร่วมมือจากทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายในการประสานข้อมูลต่างๆ ในการนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งผลการประเมินฯ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี อยู่ในระดับ คุณภาพ (ผลการประเมินฯ ทั้ง 3 องค์ประกอบ สูงกว่าเป้าหมาย และผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 21 ตัวชี้วัด ของ สพป.สิงห์บุรี ซึ่งผลการติดตามตามและประเมินผลฯ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.01 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก