ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” (Open House) ของโรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สิงห์บุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” (Open House) ของโรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี เพื่อแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน และผลการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2561 ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน สาธารณชนได้รับทราบ และมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชใผลงานของสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมี ดร.ณัฐิกานต์ รักนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง