สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่  19  มีนาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์   ณ   ห้องประชุม  2  สพป. ปราจีนบุรี  เขต  2  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อวางแผนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์  ทั้งนี้  เป้าหมายในการประชุมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน  จำนวน  14  คน