สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนวัดวังหวาย

วันที่  19  มีนาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนวัดวังหวาย  (Open  House)  วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ  และพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างทั่งถึงเต็มศักยภาพ  ให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  ณ  โรงเรียนวัดวังหวาย

+