งานวันครู ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดงานวันครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 67 เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลดีเด่นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย