สพฐ. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย สพฐ.

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพร.สอ.) เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 / 2566 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บข้อมูลนำมาประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน รวมถึงนำมาพัฒนากระบวนงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยมี นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ และผู้แทนจากสำนักที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สตผ. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ