ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดพรหมสาคร

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีโดยมีนางศรีรัตน์ บัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนวัดพรหมสาคร มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 119 คน และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 101 คน รวมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 260 คน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับผู้สำเร็จการศึกษาให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

โดยมีนางศรีรัตน์ บัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนวัดพรหมสาคร มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 119 คน และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 101 คน รวมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 260 คน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับผู้สำเร็จการศึกษาให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป