สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก กบข. และผู้แทนสำรอง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก กบข. และผู้แทนสำรอง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกของส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2