สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ ก่อนเบิกเงินงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่อำเภอไทยเจริญ และพื้นที่อำเภอเลิงนกทา (3 ก.พ. 2566)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางแก้ว ฉัตรจอหอ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และ นายวีระพล โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส.4 ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ ก่อนเบิกเงินงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมให้คำแนะนำการบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ณ พื้นที่อำเภอไทยเจริญ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ พื้นที่อำเภอเลิงนกทา ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าศิลา โรงเรียนบ้านป่าชาด โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านหนองบึง โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ และ โรงเรียนบ้านดอนฮี

📰 วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2