สพป.สมุทรสาคร – ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับสนามสอบ สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สพป.สมุทรสาคร โดยมี หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ข้อมูล เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว เพื่อติดตามนักเรียนกรณีไฟไหม้บ้านเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site และความพร้อมของนักเรียนที่จะสอบ O-Net

โรงเรียนวัดชีผ้าขาว