สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม, นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไปได้ ตนจึงเห็นว่าการประชุมในครั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการระดับสนามสอบจะต้องมาซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียด แนวปฏิบัติ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนวันครู 2502 โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน และติดตาม จุดเน้นเชิงนโยบาย และติดตามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจ พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมี นายสุทัศน์ พิณรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู 2502 ณ โรงเรียนวันครู 2502 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม