สพป.อุบล4 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์