สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดงานนิทรรศการผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

       วันที่  22  มีนาคม  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว   รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก  วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ  และพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ  ให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของนักเรียน   ประจำปีการศึกษา   2561  พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จบ  ชั้นอนุบาล  3   และชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ณ   อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก