สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมครูปฐมวัย พัฒนา การใช้หลักสูตรปฐมวัย 2560

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ การประเมิน และการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 148 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต