พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา โรงเรียนสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยมี นายนพดล เพียรงาน ผอ.รร.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 11 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19 รวม 30 คน โดยมี คณะครู นักเรียน แลัผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)