สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมการประชุมติดตามฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  โดยมี นายแพทย์อำนาจ บาลี   ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 27 โรงเรียน โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ 26 โรงเรียน และอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 1 โรงเรียน  ข้อมูลจากการประเมินอ่านเขียนครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2565 พบว่า  มีนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน (ระดับปรับปรุง) ชั้น ป.1 – 3 คิดเป็นร้อยละ 9.98 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงดำเนินการตามแนวทางของสภากาชาดไทย ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกสแกฟโฟลดิง (Scaffolding)  ตลอดจนสื่อ นวัตกรรมอื่นๆ โดยมีครูอาสาสมัครสอนเสริมในช่วงเวลานอกเหนือจากเวลาเรียน

          ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา อำเภอกุสุมาลย์  เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รับฟังปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/5G7ibbTahy55poLW7

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย