สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู(ระดับสถานี)และนิติกร เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีเปิดงาน โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีบทบาทในการดูแลสวัสดิการ และสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เร่งรัดการขับเคลื่อนตามนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ 551 ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนามสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม