สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นำโดย นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา รองประธานเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานฯ รวมถึงรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนบ้านเจริญสุข ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒