โครงการทวิภาคีโรงเรียนในสถานประกอบการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ให้ข้อคิดและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทวิภาคีโรงเรียนในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) มาสอบสัมภาษณ์นักเรียน และแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ครูแนะแนว ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 14 คน แยกเป็นสาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 3 คน สาขาช่างยนต์ จำนวน 1 คน และสาขาช่างทองหลวง จำนวน 10 คน โดยทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) ได้รับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯ ทุกคน