สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นิอร  ศรีสุนทร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามเลขานุการ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566  โดยมีนายเต็ม  เสืออ่วม ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ฯ  เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมจันทนี  สพป.ชลบุรี