สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA โดยเน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างความรู้ ใช้ความรู้ผลิตผลงาน และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับฟังนโยบายข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธานและได้ให้เกียรติมอบนโยบายกับ ผอ.เขตทั่วประเทศ พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่าพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองสิมวังไซยวังใหม่ เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ – เนตรนารี ที่ทำกิจกรรม โดย เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบ้านหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 12 เพื่อรับการตรวจราชการจากท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 12 โดยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล ตามจุดเน้นเชิงนโยบาย ทักษะอาชีพ เพื่อรับการตรวจราชการจากท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 รายการประเมินสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร