สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม5สและกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5 ส Plus e ประจำปี 2562 และผสมผสานกับกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดรงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานร่วมกันพัฒนาสถานที่ทำงานและบริเวณรอบๆอาคารสำนักงานให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม อันจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ และเกิดความรักสามัคคีในหน่วยงาน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2