เยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบรรพต ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดโพรงงู อำเภอศรีบรรพต และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านไสถั่ว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ศริราณี พรหมบังเกิด