ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะ แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learnjng) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้
1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
3. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทของห้องเรียน
4. เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์สามารถให้การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
6. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถชี้แนะและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนเชิงรุก
7. เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ประสบความสำเร็จหรือผลงานที่เป็นแบบอย่างได้

📒📒 การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารตสถานศึกษา ครูผู้สอนและคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยมีนางสมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

📍📍นางกชวิมล ไชยะโสดา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GtQJmELQMbLYnQb1z9k6pJQt8wGQ5fVa4YXHvydeiXc64SniJ86rReUXPSSdxavFl&id=100057782674634&_rdc=1&_rdr