สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตกรทุกโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา และนำความรู้ไปขยายผลให้บุคลากรในโรงเรียน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ทัน และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร และที่สมัครเพิ่มเติม รวม 146 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2