กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด ในวันพระ ตามโครงการเชิดชูสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ วัดตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง