สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมพิจารณาการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562

วันที่  25  มีนาคม  2562  เวลา  13.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1  (3 ปีบริบูรณ์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  ปีการศึกษา  2562  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ  พิจารณาการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1  (3  ปีบริบูรณ์)  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  และการดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1  (3  ปีบริบูรณ์)  ตามปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2562  (ปรับใหม่)