สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School MIS)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปใช้ดำเนินงานในส่วนของการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาได้ถูกต้องตามคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งทีมงานวิทยากร ได้ให้ความรู้ในเรื่อง การใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) การแบ่งกลุ่มเพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมสรุปปัญหาที่พบในการใช้โปรแกรมและกำหนดนัดหมายการส่งข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน โดยมี นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ