ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดงาน “ก้าวแห่งฝัน วันแห่งความสำเร็จ” สร้างเวทีแสดงความสามารถ เปิดโอกาสครูสร้างนวัตกรรม 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25666 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “ก้าวแห่งฝัน วันแห่งความสำเร็จ” ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กล่าวรายงาน นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้มีเกียรติ ร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

งาน “ก้าวแห่งฝัน วันแห่งความสำเร็จ” ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทักษะและความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ มีเจตคติที่ดี เกิดการเรียนรู้ด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1) เรียนรู้อย่างมีความสุข 2) เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3) เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 4) เรียนรู้อย่างองค์รวม และ 5) เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูได้สรรสร้างนวัตกรรมในพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสู่สาธารณชน

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของนักเรียน ฐานกิจกรรมนำเสนอผลงานเด่นของนักเรียนแต่ละสายชั้น ได้แก่ ฐานปฐมวัย ฐานประถมศึกษาปีที่ 1-6 และฐานห้องเรียน MEP

ขอบคุณภาพจาก รร.อนุบาลสกลนคร

>> https://bit.ly/3EHdISF

>> https://photos.app.goo.gl/EF2RG9h3SAekW8b89

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย