สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และการเขียนรายงานSAR

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และการเขียนรายงาน SAR ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพิ่มครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน จัดประชุมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ครูผู้สอนจากอำเภอท่าชนะ ไชยา คีรีรัฐนิคมและอำเภอวิภาวดี รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยครูผู้สอนจากอำเภอพุนพิน พนม บ้านตาขุนและอำเภอท่าฉาง วิทยากรให้ความรู้นางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)