การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ และใช้เครื่องมือกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมบึงงามรีสอร์ท อำเภอบึงโขงโหลง จังหวัดบึงกาฬ