สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายสุนทร ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกพร้าว เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบกพร้าว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายธนบดี ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนสำราญ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม และ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร โดยได้มาประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทองทั้งด้านเชิงประจักษ์และด้านเอกสาร ณ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง โรงเรียนหนองแวง-หนองตุ โรงเรียนบ้านดงมัน อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม