สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ดร.ธัญญรัตน์  บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings   ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งในปีการศึกษานี้เป็นการประเมินโดยสมัครใจพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยมีการประเมินความสามารถ  2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  และนำส่งคะแนนเข้าระบบ NT Access เป็นรายภาค สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกนำเข้าข้อมูลระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566