สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการดำเนินงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตร การพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน STEAM x BCG

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล กรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พร้อมด้วยดร.โชติมา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวินผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการดำเนินงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตร การพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน STEAM x BCG แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ครู โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดพัทลุง มีดังนี้ 1. ผลงาน “มหัศจรรย์ปลาลูกเบร่ สร้างงาน สร้างอาชีพ”โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) โดย นางสาววีรดา ไชยมนตรี 2. ผลงาน “ชั้นวางรองเท้ามหัศจรรย์” โรงเรียนวัดลานแซะ โดย นางสาวกชกร แก้วตุ่น