สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 5 /2566

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 5/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2