รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” เปิดโครงการพัฒนาการมีวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพม.นครสวรรค์  

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการมีวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ดร.พัฒนะ กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับ การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดี เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย การดำเนินงานทางวินัย และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด อันจะเป็นการลดข้อคลางแคลงสงสัย จึงไม่ก่อให้เกิดปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ จึงนับได้ว่าเป็นโครงกาที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

“ผมขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะที่ได้ดำเนินการให้มีโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และขอขอบคุณผู้เข้ารับการพัฒนา ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้นำความรู้ ที่ได้จากท่านวิทยากรไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและประเทศชาติต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ การจัดอบรมโครงการนี้ ได้จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงตามแผนแม่บทฯ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป้าหมาย เพื่อการอำนวยความยุติธรมให้เป็นไปโดยเสมอภาค โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติราชการในงานทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้มีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนที่กำหนด อันจะเป็นการลดปริมาณคดีที่เกิดขึ้นใหม่ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 125 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมสกุล ณ บางช้าง รองอธิบดีศาลปกครองระยอง และทีมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว