สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักฐานการศึกษาด้วย School MIS

11 และ 12  มีนาคม 2566 ที่ห้องชาละวัน นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน(School MIS) อบรม 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุน ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยนายชินวงศ์ ดีนาน ผอ.โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และนางนฤมล ดีนาน ครูโรงเรียนบ้านพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้