สพป.สมุทรสาคร – มอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ และ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพร้อมมอบหนังสือให้กับโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.สมุทรสาคร จำนวน ๒๗ โรงเรียน ในกิจกรรมมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเสมาสาคร (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กิจกรรมมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ

ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น ZO0M ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้งนี้ พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)