สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการคัดกรองนักเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทเด็กพิการ 9 ประเภท พร้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีคุณสมบัติ มีศักดิ์ และสิทธิในการคัดกรองนักเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 88 คน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2