สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด

ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายคชาภัฏ จูมผา รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด โดยมีนางสาวิตรี บุญล้น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ครูอนามัยโรงเรียน หรือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน อ้วน เตี้ย ผอมได้ และจัดอาหารกลางวันตามมาตรฐานโปรแกรม Thai School Lunch การเลือกขนมเด็ก อาหารแลกเปลี่ยน อาหารทดแทน ได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้

  1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน เติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่พึ่งประสงค์และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแข็งแรงต่อไปในอนาคต

ผู้รับผิดชอบโครงการ : พิสมัย บวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2