สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

            วันที่ 28 มีนาคม 2562  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวสารของโรงเรียนในสังกัด  รวมทั้งเพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีเวที  ช่องทาง   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ผลงาน   นวัตกรรมผลสำเร็จต่างๆ  ซึ่งกันและกัน   ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นตัวแทนจากเขตคุณภาพการศึกษา  จำนวน  11 เขต  และบุคลากรในสังกัด   รวมทั้งสิ้น  36  คน  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายเกรียงศักดิ์   เจดีย์แปง   ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ในช่วงเช้า  และนายสุทธิศักดิ์  ตันงาม ผอ.กลุ่ม DL-ICT สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายในช่วงบ่าย