การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้ นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เป็นประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อมอบหมายหน้าที่ ในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ที่จะดำเนินการในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2566
โดยมี นายประจบ ดีพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตองกราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2