สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าสำนักในส่วนกลาง ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รุ่นที่ 1 และ 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าสำนักในส่วนกลาง ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รุ่นที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมและ ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้กล่าวรายงานฯ และบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าสำนักในส่วนกลาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำเข้าข้อมูลโครงการของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าสำนักในส่วนกลางทุกสำนัก โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 11  สำนัก ผู้เข้าประชุมฯ จำนวน 121 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 9 สำนัก จำนวนผู้เข้าประชุม 88 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ และการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด

ทั้งนี้ ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ได้มอบแนวทางในการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อห้าการจัดทำและดำเนินงานโครงการของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าในสำนักมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงงบประมาณ ของโครงการที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากมีผลต่อการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในปีต่อไป